Trakai Slide-Show


photo
Trakai Slide Nr. 1: Trakai town

Trakai is a small, charming city near Vilnius.
Previous Picture One Level higher Next Picture